บริการ EDD: บริการใหม่ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริการ EDD หรือ บริการ Extra Document Delivery เป็นบริการใหม่ของงานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นบริการส่งมอบเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่มีบริการในสำนักหอสมุด ทั้งในห้องสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ สถาบัน ศูนย์ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสแกนเอกสาร และจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการทาง email ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับเอกสารภายใน 24 ชั่วโมง

ผู้มีสิทธิใช้บริการ

 • อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ใช้บริการทั่วไปทั่วประเทศ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

 1. กรอกแบบฟอร์มบริการ EDD สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งไปยัง email: EDDCMUL@gmail.com
 2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้บริการ
 3. ผู้ใช้บริการโอนเงินค่าใช้บริการแก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด สแกนเอกสาร และจัดส่งไฟล์เอกสารทาง email
 5. ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารตามต้องการ

ค่าบริการ

 1. วิทยานิพนธ์ ชื่อเรื่องละ 100 บาท
 2. หนังสือ หน้าละ 5 บาท (แต่ใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 30% ของเล่ม)
 3. บทความวารสาร หน้าละ 5 บาท

แบบฟอร์มขอใช้บริการ 

แบบฟอร์มการขอใช้บริการ EDD (Extra Document Delivery)

 

ติดต่อสอบถาม/ขอใช้บริการได้ที่

 • email: EDDCMUL@gmail.com
 • โทรศัพท์: 053-944512 (คุณนันทยา ปันเทียน, คุณพนัสดา ยอดทองหลาง)

โฆษณา